Співробітники

Ладика Юрій Володимирович

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри  приватного та соціального права

Автобіографічна довідка

У 2006 році закінчив Харківській національний університеті внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».

У 2011 році закінчив аспірантуру в Львівському державному університеті внутрішніх справ .

У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право;  інформаційне право.

З 2015 року – доцент кафедри правового забезпечення АПК СНАУ.

Статті, тези, навчально-методичні посібники

2017 рік

Ладика Ю.В. Порівняльний аналіз забезпечення та реалізації соціальних гарантій працівників національної поліції: зарубіжний та національний досвід / Ю.В. Ладика // Приватне та публічне право. – №1. – 2017. – С. 45-49.

Ладика Ю.В. Історія становлення та розвитку забезпечення соціальних гарантій працівників національної поліції україни / ю.в. ладика // // приватне та публічне право. – №2. – 2017.  –с. 52-54.

2016 рік

Ладика Ю.В. До питання про шляхи реформування адміністративної юстиції в Україні/ Ю.В. Ладика/ Міжнародна науково-практична Інтернет – конференція юридичного напрямку на тему: «Перспективи реалізації та захисту прав людини в умовах глобалізації»

2012 рік

Наукові статті

Ладика Ю.В. Особливості удосконалення правового та організаційного регулювання процесу /Ю.В. Ладика // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2012. – №4. – С.110-115.

2011 рік

Наукові статті

Ладика Ю.В. Порівняльний аналіз забезпечення та реалізації соціальних гарантій працівників органів внутрішніх справ: зарубіжний та національний досвід / Ю.В. Ладика // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ Збірник наукових праць. – 2011. – № 1(2). – С. 25- 34.

Ладика Ю.В. До питання про визначення адміністративно-правового статусу працівників органів внутрішніх справ / Ю.В. Ладика // Митна справа. – 2011. – №6. – С. 609-616.

 Тези доповідей на конференціях

Ладика Ю.В. Окремі питання механізму правового забезпечення соціальних гарантій працівників органів внутрішніх справ // Держава і право: проблеми становлення і розвитку: зб. мат. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-й річниці незалежності України та 20-й річниці заснування інституту президенства в Україні (м. Суми, 21-22 травня 2011 року). – Суми: Університетська книга, 2011. – С. 383-386.

Ладика Ю.В. Порівняльний аналіз забезпечення та реалізації соціальних гаратній працівників органів внутрішніх справ: зарубіжний та національний досвід // Економічна безпека і право: проблеми та шляхи вирішення: матеріали звітної наукової конференції (Львів, 25 лютого 2011 р.) – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – С.252-255.

Ладика Ю.В. До питання організації робочого часу працівників міліції // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. Серія: Юридичні науки, (Хмельницький, 19 листопада 2010 року) / Державна прикордонна служба України, Національної академії Державної прикордонної служби України Богдана Хмельницького. – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2010. – С. 93-95.

Ладика Ю. Чинники, що впливають на ефективність забезпечення та реалізацію соціальних гарантій працівників органів внутрішніх справ України // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (29 квітня 2011 року). – Том І. – 459с. – С. 443.

 2010 рік

Наукові статті

Ладика Ю.В. Історія становлення та розвитку забезпечення соціальних гарантій працівників органів внутрішніх справ / Ю.В.Ладика // Наукові записки Львівського університету бізнесу і права . – 2010. – № 4. – С. 242-245.