Співробітники

Стрельник Вікторія Валеріївна

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри приватного та соціального права

Електронна адреса: viktoriastrelnyk@gmail.com

Europass: Curriculum Vitae

Автобіографічна довідка

Закінчила Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство», здобула кваліфікацію юриста.

З серпня 2000 року працювала асистентом кафедри правового забезпечення АПК Сумського національного аграрного університету.

З вересня 2004 року – старший викладач кафедри правового забезпечення АПК Сумського національного аграрного університету.

З 2007 р. – здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук кафедри екологічного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

З 2008 р. – суддя третейського суду, сільськогосподарський експерт-дорадник із надання соціально спрямованих дорадчих юридичних послуг.

В 2008 р. виконана науково-дослідна робота за бюджетною тематикою (як одноособово, так і в складі колективу кафедри):

  • розробка методичних рекомендацій щодо створення й організації діяльності громадських організацій з метою захисту прав та інтересів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
  • формування ефективної моделі трудових відносин у корпоративних організаціях у питанні правового регулювання праці найманих працівників і працюючих власників підприємств агропромислового комплексу;
  • удосконалення інституту правового захисту громадян при укладенні трудових договорів підприємств агропромислового комплексу в контексті трудового законодавства.
  • розробка збірника нормативно-правових актів із питань регулювання відносин у сфері виноградарства та садівництва, аналіз практики по застосуванню судами вказаного законодавства.

З 2009 по 2013 рр. виконувала обов’язки завідувача Лабораторії практичного права, юридичної клініки «Довіра» юридичного факультету СНАУ.

В 2009 році робота над субгрантом від Американської асоціації юристів Ініціатива з верховенства права ABA/ROLI.

Робота над грантом за участі Польської фундації Вармінсько-Мазурського воєводства від Європейського Союзу на тему «Підприємливе покоління – інноваційні форми активації» (семінари лютий – липень 2012 р.).

2017 р. – захист дисертації «Правові питання здійснення екологічного контролю та нагляду у сфері охорони надр» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право // Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

З лютого 2018 р. – доцент кафедри приватного та соціального права СНАУ.

Квітень 2018 р. – підвищила кваліфікацію в Українській школі законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України.

У квітні 2019 р. присвоєно вчене звання доцента.

Статті, тези, навчально-методичні посібники

2019

Тези доповідей на конференціях

 Стрельник В., Шпиленко Б. Криптовалюта як об’єкт цивільного права //Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції. –  Суми, 2019. – С.148-150

Стрельник В., Цепух А. Стандартизація як фактор ступеня екологічної безпеки підприємства // Публічне управління та адміністрування: конкурентні виклики сучасності: Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції – Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2019.

2018

Наукові статті

Viktoria Strelnyk Environmental Audit of Subsurface Use / Viktoria Strelnyk, Tetiana Churilova, Natalia Hres // Environmental Policy and Law 2018/1/1, – Том 48, Випуск 2, –  С.144-152. –  IOS Press (Індексується у міжнародній науково-метричній базі даних Scopus). Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4173

Стрельник В. В. Екологічні загроз у зоні Операції Об’єднаних Сил : Юридичний науковий електронний журнал. – № 6/2018.- С.178-180

Стрельник В. В. Правовий інструмент забезпечення ефективного та раціонального використання земель / Журнал східноєвропейського права. – 2018. – № 57. – С.151-156.

Стрельник В. В. Про необхідність попередження промислових аварій // Порівняльно-аналітичне право, вип. 3, – 2018.

 Тези доповідей на конференціях 

Стрельник В. В., Т. М. Чурилова Території потенційно екологічно небезпечних об’єктів // Міжнародна науково-практична конференція «Концепція розвитку правої держави у Молдові та Україні в умовах євроінтеграційних процесів» (2-3 листопада 2018) м. Кишинев, Молодова

Стрельник В.В., Чурилова Т М. До питання про державну підтримку фермерських господарства // International Multidisciplinary conference «Science and technology of the present time: priority development directions of Ukraine and Poland», 19–20 October. – Volume 2, Wolomin, Republic of Poland, 2018. –С.159-162.

Стрельник В. В. До питання про правові передумови розбудови кооперативного руху / В. В. Стрельник, Т. М. Чурилова // International scientific-practical conference «The development of legal sciences problems and solutions», – Аpril 27-28, Kaunas – 2018, – р.16-18

Стрельник В.В. Екологічний аудит надрокористування в Україні / В. В. Стрельник // матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції «Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри»: (Суми, 25-26 квітня 2018 р.). У 2-х частинах. Частина 2. Суми, 2018. 276 с. – С.190-193

2017

Тези доповідей на конференціях 

Стрельник В. В. Попередження промислових аварій як фундамент сучасного екологічного законодавства / В. В. Стрельник // Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного, земельного й аграрного права в умовах євроінтеграції: матеріали «круглого столу» (Харків, 8 груд. 2017р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана. – Харків: Право, 2017. – С. 309-311.

Стрельник В. В. Презумпція правоти поліцейського в Україні / В. В. Стрельник, А. В. Цепух // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Четвертої Всеукраїнської наук.-практ. конфер., м. Суми, 13-14 квіт. 2017 р. – Суми, 2017. – С. 146 – 148.

Стрельник В. В. Громадський екологічний контроль як інструмент вирішення проблем у сфері охорони надр / В. В. Стрельник // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Четвертої Всеукраїнської наук.-практ. конфер., м. Суми, 13-14 квіт. 2017 р. – Суми, 2017. – С. 178 – 181.

Наукові статті

Стрельник В. В. Охорона надр як об’єкт здійснення екологічного контролю та нагляду / В. В. Стрельник // Приватне та публічне право, – 2017. – №3. – С.88–92. – Режим доступу: http://www.pp-law.in.ua/archive/3_2017/21.pdf

Стрельник В. В. Види екологічного контролю / В. В. Стрельник // Приватне та публічне право, – 2017. – №1. – С.55–58. – Режим доступу: http://www.pp-law.in.ua/archive/1_2017/13.pdf

Стрельник В. В. Система внутрішнього екологічного контролю на підприємствах видобувної галузі / В. В. Стрельник // Приватне та публічне право, – 2017. – №2. – С.59–62. – Режим доступу: http://www.pp-law.in.ua/archive/2_2017/15.pdf

2016

Наукові статті

Strelnyk V. V. Environmental management system : mining company case study /    S. I. Zapara, V. V. Strelnyk // Аctual problems of economics, 2016. №12(186). – р.222-229. (Індексується у міжнародній науково-метричній базі даних Scopus). – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4173

Стрельник В.В. Класифікація контрольної діяльності у сфері охорони надр /Стрельник В.В.// Прикарпатський юридичний вісник. – №1, 2016. – с.193-196. – Режим доступу: http://pjv.nuoua.od.ua/v1_2016/44.pdf

Навчальні підручники, посібники

Правознаство: навчальний посібник : у 2 т.\ за заг.ред. М.П.Курила. – Суми: СНАУ, 2016 с. (Стрельник В.В. – Том 2. – Розділ 12).

Тези доповідей на конференціях

Стрельник В. В. Підвищення ефективності екологічного контролю та нагляду за охороною надр / В. В. Стрельник // Теоретичні та практичні аспекти реалізації екологічного, земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку України:матеріали «круглого столу» (Харків, 2 груд. 2016 .), за заг. ред. А. П. Гетьмана; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право , 2016. – С.156-158.

Стрельник В. В. Необхідність формування органів екологічного контролю в сфері охорони надр на регіональному рівні / В. В. Стрельник // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки : Збірник III Всеукраїнської науково-практичної конференції м. Суми, 14-15 квітня 2016 р.

Стрельник В. В. Європейсько-правові інструменти екологічного контролю в сфері охорони надр / В. В. Стрельник // Právnavedaaprax: výzvymodernýcheurópskychintegračnýchprocesov: Zborník príspevkov zmedzinárodnejve deckej konferencie. – Paneurópska vysoká škola, Bratislava, 27. – 28. novembra 2015. – С.86 – 89

Стрельник В.В. Питання правого регулювання системи внутрішнього екологічного контролю на підприємствах видобувної галузі/ С. В. Размєтаєв, В. В. Стрельник // Екологічна та техногенна безпека населених пунктів України. Проблеми утилізації та видалення побутових та промислових відходів (еколого-соціальні, технічні та правові проблеми)»:зб. наук. праць Міжнародної науково-технічної конференції (м. Харків, 3-7 жовтня 2016 р.). Режим доступу: http://dspace.nulau.edu.ua/bitstream/123456789/12089/1/Getman_Lozo_14-21.pdf

Правова охорона надр як об’єкт екологічного контролю та нагляду / В. В. Стрельник // Матеріали НПК викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-21 квітня 2016 р.) Том І. – С. 369. Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/5585

2015 рік

Наукові статті

Стрельник В. В. Історично-правові етапи розвитку екологічного контролю та нагляду у сфері охорони надр / С. В. Размєтаєв, В. В. Стрельник // Екологічне право в системі міждисциплінарних зв’язків: методологічні засади : матеріали «круглого столу» (Харків, 4 груд. 2015 .), за заг. ред. А. П. Гетьмана; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Право , 2015. – С.162-165. Режим доступу: http://dspace.nulau.edu.ua/bitstream/123456789/11226/1/Razmetaev_Strelnik_162-165.pdf

Стрельник В. В. Історико-правова характеристика екологічного контролю та нагляду в сфері охорони надр [Електронний ресурс] / В. В. Стрельник // Порівняльно-аналітичне право. – №4. – Ужгород, 2015.  – С. 202-205. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2931

2014 рік

Наукові статті

Стрельник В. В. Правове регулювання дисциплінарної відповідальності в сфері контролю та нагляду за охороною надр / В. В. Стрельник // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – №10-2. Том 2, 2014, – С. 43- 48.- Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2905

Стрельник В.В. Правові аспекти регулювання міжнародного екологічного контролю в сфері охорони надр/ В.В. Стрельник // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – Випуск 2. Том 2., 2014.- С.149-153.- Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2906

Тези доповідей на конференція

Стрельник В.В. Правове регулювання принципів екологічного контролю і нагляду в сфері охорони надр України / В. В. Стрельник // Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : Зб. наук. ст. за матеріалами ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 10 квітня 2014 р.) / Мін-во аграрної політики та прод-ва України ; Жит. нац. агроекологічний ун-т . – Ж. : ЖНАЕУ, 2014. – 356 с. – С.293 – 295

2013 рік

Наукові статті

В. Стрельник Экологический контроль как элемент управления по стандартам ISO в сфере охраны недр / Стрельник В. // Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь». – №10/3, – 2013 г. – С. 197 – 201. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2904

Стрельник В. В. Правові питання визначення екологічного контролю та нагляду у сфері охорони надр / В.В. Стрельник// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. – № 21. – Ч.2, Том II – Ужгородський національний університет, 2013. – С. 102 – 106.- Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2903

Стрельник В.В., Глушко О.А. Питання вдосконалення набуття права власності на знахідку в цивільному законодавстві України/ В.В.Стрельник, О.А. Глушко // Бюлетень Головного управління юстиції у Сумській області. – Суми, 2013.

Стрельник В.В., Шоломій Д .І. Традиції probono в Україні – доступність безоплатної правової допомоги / В. В.Стрельник, Д .І. Шоломій // Бюлетень Головного управління юстиції у Сумській області. – Суми, 2013. – С. 115 -118.

Тези доповідей на конференціях

Стрельник В. В. Размєтаєв С. В. Екологічний аудит надр та надрокористування як різновид недержавного екологічного контролю за охороною надр / С.В. Размєтаєв, В.В. Стрельник // Экологическая и техногеннаябезопасность. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов / Сборник научн. трудов ХXI междунар. научно-технич. конф. // Под ред. к. т. н. В.Ф. Косенко, к. ю. н. С.В. Разметаев : УкрВОДГЕО – Х., Из-во «С.А.М.», 2013. – С.220-225

Стрельник В.В. Правове закріплення поняття охорони надр як об’єкта здійснення екологічного контролю та нагляду / В.В. Стрельник // Збірник матеріалів заочної Міжнародної науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі» (м. Житомир, 11 квітня 2013 року)

Стрельник В.В., Глушко О.А. Психологічні аспекти спілкування студентів-консультантів з клієнтами / В. В.Стрельник, О.А. Глушко // Науково-практична конференції «Взаємодія загально освітніх навчальних закладів та юридичних клінік в правопросвітній роботі: стан та перспективи розвитку» (09 квітня 2013 року, м. Київ);

Стрельник В.В., Шоломій Д. І. Практичне навчання – перший крок до професійного успіху / В.В.Стрельник, Д. І. Шоломій// ІІІ Всеукраїнська науково-практичній конференції «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів» (17 травня 2013 року, м. Дніпропетровськ).

2012 рік

Наукові статті

Стрельник В.В. Правове вдосконалення форм екологічного контролю в Україні / В. В. Стрельник //Держава та регіони: науково-виробничий журнал. Серія право. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2011. – №4. – С.60-63.- Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2909

Тези доповідей на конференціях

Стрельник В.В. Правове вдосконалення виробничого екологічного самоконтролю /В. В. Стрельник// Збірник тез наукових доповідей учасників «круглого столу» «Актуальні питання кодифікації екологічного законодавства України» 9 листопада 2012 р. / за заг. ред. А.П. Гетьмана. – Харків: НУ «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого», 2012.- С.189-191.

2011 рік

Наукові статті

Стрельник В. В. Проблеми вдосконалення законодавства про екологічний аудит в Україні / В. В. Стрельник// Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 52. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – С. 400-404.- Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2907

Тези доповідей на конференціях

Стрельник В. В., Размєтаєв С.В. Екологічний аудит як правовий інструмент охорони земель / С. В. Размєтаєв, В. В Стрельник. // Співвідношення екологічного, природоресурсного, земельного та аграрного права: матеріали до круглого столу 9 грудня 2011 р./ за заг. ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. – Х: Національний університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». – 2011. – С.180 -183. Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/5584

2010 рік

Наукові статті

Стрельник В.В. Правові питання вдосконалення регіонального екологічного контролю в Україні / В. В. Стрельник // Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 49. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2010. – С.4327–436 .466-469. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2908

Стрельник В., Олексенко Я. З чого починається кар’єра / В. Стрельник, Я. Олексенко // Бюлетень Головного управління юстиції у Сумській області. – С.,2010. – С.130-132

 Тези доповідей на конференціях

Стрельник В. В. Щодо вдосконалення законодавства про екологічну експертизу / В.В. Стрельник// Республіканська науково-практична конференція «Сучасні екологічні проблеми та методика викладання еколого-правових дисциплін» (25-26 листопада 2010 р.)/ за заг. ред. А.П. Гетьмана. – Харків: НЮАУ ім.. Ярослава Мудрого. – 2010. – С.43 – 44.

Стрельник В.В. Екологічний аудит як самостійний вид незалежного екологічного контролю / В.В. Стрельник // «Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних відносин і природокористування в Україні та країнах СНД» Міжнародна науково-практична конференція: Збірник наукових праць / за заг. ред. А. М. Статівки та ін.. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2010 – С.354-357.

2009-2008 рр.

Наукові статті

Стрельник В. В. Правові форми здійснення регіонального екологічного контролю / В.В. Стрельник // Питання та проблеми розвитку правової держави в Україні. Збірник наукових статей: – Суми: Видавництво «Козацький вал», ВАТ «Сумська обласна друкарня», 2009. – С. 130–142.

Навчально – методичні посібники

За участю Стрельник В. В. було видано навчальний посібник Правознавство: Навчальний посібник / За заг. Ред. С.І. Запари. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2009. – 640 с. Гриф надано Міністерством освіти і науки України.

Тези доповідей на конференціях

Стрельник В.В. Правові проблеми державного екологічного контролю / В. В. Стрельник // Науково-практична конференція викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20 -29 квітня 2009 р.) – С. 315-317.

Стрельник В.В. Незалежний екологічний контроль як правова форма / В. В. Стрельник // Сучасні проблеми аграрного і природоресурсного права: зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 30-31 жовтня 2009 р.) / за заг. ред. В. М. Єрмоленка та ін. – К.:  ІРІДІУМ, 2009. – С.279–281.

Стрельник В.В. Правове визначення поняття екологічної інформації / В.В. Стрельник // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційне суспільство в Україні: інформаційно-правова культура, освіта, наука», присвячена Всесвітньому Дню інформаційного суспільства (16-17 травня 2008р., Суми, Україна). Суми: Видавництво «Довкілля», 2008. – С. 178-180.

Стрельник В.В. Право на безпечне навколишнє природне середовище / В.В.Стрельник//Аграрний форум – 2008: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-18 жовтня 2008р., Суми, Україна). – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008., – С. 344-345.