Співробітники

Гресь Наталія Миколаївна

Старший викладач кафедри  приватного та соціального права

Europass: Curriculum Vitae

Автобіографічна довідка

У 1997 р. закінчила Охтирську гімназію ім. Антоненка-Давидовича.

У 2002 році закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, за спеціальністю вчитель історії та правознавства.

У 2009 році закінчила Українську академію банківської справи за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юрист.

З вересня 2003 року – асистент кафедри правового забезпечення АПК

З листопада 2008 р. – старший викладач кафедри правового забезпечення АПК.

З 2013 р. – завідувач Лабораторії практичного права, юридичної клініки «Довіра» юридичного факультету СНАУ.

У 2008 р. виконана науково-дослідна робота за бюджетною тематикою разом із колективом кафедри на тему: «Дослідження структурних і посадових регламентів для центрального апарату міністерства та показників і методів оцінки управлінської праці».

Тези, статті, навчальні посібники, підручники

 2019 рік

Наукові статті

Гресь Н. Становлення та розвиток медіації у вирішенні трудових спорів: досвід зарубіжних країн / Журнал східноєвропейського права. – 2019. – № 63-с.177-183 URL: http://easternlaw.com.ua/uk/trudove-pravo/gres-n-m-stanovlennya-ta-rozvitok-mediaciї-u-virishenni-trudovix-sporiv-dosvid-zarubizhnix-kraїn 

Гресь НСтановлення та розвиток медіації при вирішенні трудових спорів в зарубіжних країнах// Актуальні питання юриспруденціїтеоретичний та практичний виміриматеріали Другої Міжнародної науковопрактичної конференції (Суми, 25 квітня 2019 року). Суми2019с.72-75 

 2018 рік

Наукові статті

Natalia Hres Environmental Audit of Subsurface Use / Viktoria Strelnyk, Tetiana Churilova, Natalia Hres // Environmental Policy and Law 2018/1/1, – Том 48, Випуск 2, –  С.144-152. –  IOS Press (Індексується у міжнародній науково-метричній базі даних Scopus). Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4173

Тези доповідей на конференціях

Гресь Н.М. Оцінка можливості застосування медіації при вирішенні окремих категорій правових спорів. / Н.М.Гресь // матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції «Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри»: (Суми, 25-26 квітня 2018 року). У 2-х частинах. Частина 2. Суми, 2018. 276 с. – С.30-34

Гресь Н.М. Особливості застосування медіації при вирішення сімейних спорів/ Н.М.Гресь // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (17-20 квітня 2018 р.). – Суми, 2018. – 507 с.

 2017 рік 

Наукові статті

Гресь Н.  Поділ майна подружжя в аспекті врахування боргових зобов’язань / Гресь Н. // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». – 2017. – №1. – С. 52-55

Гресь Н. Окремі аспекти відповідальності за невиконання батьками аліментних зобов’язань / Гресь Н. // Електронне наукове фахове видання «Приватне та публічне право». – 2017. – №1. – С. 9-12.

Тези доповідей на конференціях

Гресь Н. Окремі аспекти вирішення питання щодо боргових зобовязань подружжя/ Гресь Н // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Четвертої Всеукраїнської наук.-практ. конференції, м. Суми, 13-14 квітня 2017 р. – Суми, 2017.

2016 рік

Наукові статті

Гресь Н. М. Проблемні питання відповідальності за несплату та простроченння сплати батьками аліментів на утримання неповнолітніх дітей / Наталія Миколаївна Гресь. // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – №6. – С. 83–86.

Тези доповідей на конференціях

Гресь Н.М. Тимчасове обмеження у праві на виїзд за межі України боржника по аліментним зобов’язанням / Н.М. Гресь // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Третьої Всеукраїнської НПК 14-15 квітня 2016 р. – Суми, 2016. – С. 74-77.

Гресь Н.М. Щодо питання спадкування майна в сільських населених пунктах / Н.М. Гресь // Матеріали нпк викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-21 квітня 2016 р.) том I. – с. 346

 2015 рік

Наукові статті

Гресь Н.М. Договірне регулювання аліментних зобов’язань щодо утримання батьками своїх дітей / Н.М. Гресь // Юридичний науковий електронний журнал – 2015. – №3. –  С. 49-52. URL: http://lsej.org.ua/3_2015/3_2015.pdf

 Тези доповідей на конференціях

Гресь Н.М. Договір між батьками про сплату аліментів на дитину / Н.М. Гресь  // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: мат. ІІ Всеукр. НПК (16-17 квітня 2015 р.). – Суми, 2015. – С. 17-19.

Гресь Н.М. Право членів сім’ї на користування житлом після припинення сімейних відносин з власником житла / Н.М. Гресь // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-24 квітня 2015 р.). – Суми, 2015. – С. 321

2014 рік

Наукові статті

Гресь Н.М. Правовий статус одинокої матері (батька) за законодавством України / Н.М. Гресь // Юридичний науковий електронний журнал. – № 3. – 2014.- С. 60-62. URL: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2090

2013 рік

Тези доповідей на конференціях

Гресь Н.М. Аналіз деяких питань пенсійного реформування в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції [«Роль права та закону в громадянськомусуспільстві»], (Київ,8-9 лютого 2013 р.). – К.:Центрправовихнауковихдосліджень, 2013. – С.68-70. URL: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1536

Гресь Н.М. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: стан та перспективи розвитку в Україні / Гресь Н.М. // Науково-практична конференція викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15-19 квітня 2013 р.).- Суми, 2013.

2011 рік

Тези доповідей на конференціях

Гресь Н.М. Актуальні проблеми захисту авторського права в мережі Інтернет / Гресь Н.М. // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (29 квітня 2011 року). – Том І. – Суми, 2011.

2008 рік

Тези доповідей на конференціях

Гресь Н.М. Забезпечення інформаційної прозорості при впровадженні пенсійної реформи суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Інформаційне суспільство в Україні: інформаційно-правова культура, освіта, наука»], присвячена Всесвітньому Дню інформаційного суспільства (16-17 травня 2008р.). – Суми: Видавництво «Довкілля», 2008. – С. 178-180.

2007 рік

Тези доповідей на конференціях

Гресь Н.М. Правове регулювання сільського зеленого туризму в Україні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, присвяченої 30-й річниці заснування Сумського національного аграрного університету(4 – 6 квітня 2007 р). – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2007.