Головна-ТОР3

Публікація у «Збірнику наукових статей молодих учених, аспірантів та студентів Сумського НАУ»

Шановні студенти!

Запрошуємо Вас опублікувати результати ваших наукових робіт у «Збірнику наукових статей молодих учених, аспірантів та студентів Сумського НАУ»

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ

  1. Механізація та автоматизація виробничих процесів.
  2. Ветеринарна медицина.
  3. Тваринництво.
  4. Агрономія і біологія.
  5. Економіка і менеджмент.
  6. Харчові технології.
  7. Будівництво та архітектура.
  8. Право.
  9. Геодезія та землеустрій.
  10. Лісове господарство та садово-паркове господарство.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ у «Збірнику наукових статей молодих Учених, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету»

Для опублікування в збірнику приймаються раніше неопубліковані наукові роботи. Основною мовою видання є українська, але допускаються публікації російською та англійською мовами. В цьому випадку до рукопису автори додають розгорнуту анотацію українською мовою обсягом не менше однієї тисячі друкованих знаків.

Параметри сторінки: розмір сторінки – стандартний А4, (210х297 мм), орієнтація книжкова; поля – 20 мм з усіх боків. Обсяг статті – 6-8 сторінок.

Параметри абзацу: шрифт – гарнітура «Times New Roman», розмір 12 пунктів; відступ першого рядка (абзац) – 1, 25 см; інтервал між рядками – множитель 1,5; інтервал перед абзацом тексту статті та після нього – 0 пунктів.

Рисунки до статті необхідно виконувати у тому ж редакторі за допомогою функції “Створити рисунок”, а не поверх тексту! Рисунок має бути розташований по центру, без обтікання текстом. Не допускається використання кольорів у рисунках та діаграмах.

Формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора формул Eguation Editor (цей редактор є внутрішнім редактором формул в редакторі Місгоsоft Word for Windows).

Статті надсилаються на електронну пошту редколегії agromanag.2018@gmail.com. До статті додається скриншот із результами перевірки на унікальності за допомогою інтернет-сервісу https://www.etxt.ru/antiplagiat/ (відсоток унікальності після перевірки має бути не менший ніж 70%).

Статті, рецензії наукових консультантів та результати перевірки унікальності слід також надіслати на електронну пошту заступника декана з наукової роботи Михайліченка М.А. mikhailichenko@ukr.net

Структура статті:

Індекс УДК (у лівому верхньому кутку).

Назва статті (гарнітура “Times New Roman”, розмір 12 пунктів, великими прописними літерами, напівжирним, вирівнювання по центру).

Ініціали та прізвища авторів (гарнітура «Times New Roman», розмір 12 пунктів, напівжирним, вирівнювання вліво);

Анотація та ключові слова мовою статті (гарнітура «Times New Roman», розмір 12 пунктів, курсивом, вирівнювання двостороннє).

Текст статті (гарнітура «Times New Roman», розмір 12 пунктів, вирівнювання двостороннє.

Список використаної літератури.

Прізвище та ініціали авторів, назва статті, анотація та ключові слова англійською мовою.

До друку приймаються наукові статті, які мають такі елементи (із зазначенням): постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку («Бюлетень ВАК України», № 1, 2003 р.).

У списку використаної літератури обов’язково вказуються усі запозичені матеріали (література, електронні ресурси, персональні повідомлення тощо). Посилання на джерела у тексті позначаються порядковим номером у прямокутних дужках і подаються в порядку їх першого цитування в тексті статті.

До статті додаються відомості про автора (авторів), оформлені окремим файлом і на окремому аркуші, де вказується:

а) прізвище, ім’я, по батькові автора;

б) прізвище, ім’я, по батькові, вчене звання, науковий ступінь наукового керівника;

в) місце роботи, посада;

г) адреса для листування;

д) тел./факс, адреса електронної пошти (обов’язково).

Вартість публікації становить 150 грн. за статтю.

Рішення про опублікування приймає редколегія. До статті можуть бути внесені редакційні правки без погодження з автором (авторами).

Статті, оформлені без урахування вище зазначених вимог, до розгляду не приймаються.

Рукописи, відхилені редакційною колегією, авторам не повертаються і не рецензуються.

Для оплати публікацій:

БО “БФ випускників СНАУ”,

вул. Г.Кондратьєва 160, м. Суми, 40021, Україна,

ЄДРПОУ 36334588, р/р 2600208260096, МФО 320478, АБ «Укргазбанк».

призначення платежу: “благодійні внески на розвиток наукової бази від … (прізвище та ім’я)