Співробітники

Михайліченко Микола Анатолійович

Кандидат історичних наук, старший викладач кафедри державно-правових дисциплін та українознавства

Автобіографічна довідка

У 2006 закінчив з відзнакою Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка за спеціальністю: «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія».

У 2006-2010 рр. – аспірант Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Родовідна дворянська книга Харківського намісництва як джерело з історії слобідського дворянства».

З вересня 2012 року – старший викладач кафедри державно-правових дисциплін та українознавства.

З 2012 року – член Національної спілки краєзнавців України.

З вересня 2015 року – доцент кафедри ДПД та українознавства

Статті, тези, навчально-методичні посібники

2018 рік

Наукові статті

Михайліченко М.А. «За Україну, за її волю»: виставка до 100-річчя Української революції // Сумський історичний портал: сайт. URL: http://history.sumy.ua/news/8924-zustrich-z-istorykom-i-kolektsionerom-mykoloiu-mykhailichenkom.html (дата звернення 04.06.2018).

Тези доповідей на конференціях

Михайліченко М.А. До питання про складові внутрішньостанового статусу російського дворянина.  Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 25-26 квітня 2018 року). У 2-х частинах. Частина 2. Суми, 2018. С. 249-251.

Михайліченко М.А. Виставкова діяльність Сумської обласної організації Національної спілки краєзнавців України. Всеукраїнська краєзнавча наукова студентсько-учнівська конференція «Сумщина в історико-філологічному вимірі» (Суми, 30 березня 2018 р.) (виступ).

Михайліченко М.А. Розвиток творчих здібностей студентів на заняттях з історії та культури України. Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Академічна культура дослідника в освітньому процесі» (Суми 17 травня 2018 р.)

Навчально-методичні посібники

Історія та культури України. Навчально-методичний посібник. Програма. Плани семінарських занять, методичні рекомендації, завдання для самостійної роботи, тести, питання для самоконтролю. Для студентів 1 курсу факультету агротехнологій та природокористування. Суми, 2018 (у співавторстві).

Робочий зошит з політології для виконання самостійної роботи студентами 1-4 курсів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей. Суми, 2018 (у співавторстві).

История государства и права Украины и зарубежных стран. Конспект лекции. Для студентов 1 курса дневной и заочной форм обучения юридического факультета. Суми, 2018.

2017 рік

Наукові статті

Михайліченко М.А.Законодавство України про державні нагороди і практика відзначення ними учасників АТО. Приватне та публічне право. 2017. №1. С. 79-81.

Михайліченко М.А. Документування приналежності до дворянського стану в Російській імперії (кінець XVIII – початок ХІХ ст.). Приватне та публічне право. 2017. №3. С. 17-19.

Тези доповідей на конференціях

Михайліченко М.А. Документування приналежності до дворянського стану в російській імперії (кінець XVIII- початок ХІХ ст. Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 13-14 квітня 2017 р. С. 27-30.

Михайліченко М.А. Краєзнавчий рух на Сумщині: сучасний стан та перспективи. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (19-21 квітня 2017 р.). В 3 т. / Т.І. Суми, 2017. С. 227.

Михайличенко М.А. «за Україну, за її волю»: виставка у Сумському НАУ. Слобожанщина в 1917–1921 рр.: вимір революції. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Суми, 27–28 жовтня 2017 р.). Редкол.: Ю. О. Нікітін (голова), В.П. Капелюшний, Д. В. Кудінов, С. І.

Михайличенко М.А. Конотопчанин Михайло Акимов – один з наймолодших бойових офіцерів Першої світової війни. Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації. Матеріали ІІІ Міжнародної конференції Ч. 2. 23-24 листопада 2017 р., м. Суми. С.47-50.

Михайличенко М.А. З досвіду організації історико-просвітницької роботи в музеї Сумського НАУ. Всеукраїнська науково-практична конференція «Краєзнавчі музеї України – центри збереження і використання історико-культурної спадщини» (Суми, 10 жовтня 2017 р.) (виступ).

Навчально-методичні посібники

Історія та культура України. Навчально-методичний посібник. Програма. Плани семінарських занять, методичні рекомендації, завдання для самостійної роботи, тести, питання для самоконтролю. Для студентів 1 курсу факультету агротехнологій та природокористування. Суми, 2017 (у співавторстві).

Історія та культура України. Конспект лекцій для студентів 1 курсу факультету агротехнологій та природокористування. Суми, 2017 (у співавторстві).

Політологія. Навчально-методичний посібник. Програма. Плани семінарських занять, методичні рекомендації, завдання для самостійної роботи, тести, питання для самоконтролю. Для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей. Суми, 2017 (у співавторстві).

История и культура Украины. Курс лекций. Для студентов 1 курса дневной и заочной форм обучения факультета агротехнологий и природопользования. Суми, 2017 (у співавторстві).

История государства и права Украины и зарубежных стран. Учебно-методическое пособие. Программа. Планы семинарских занятий, методические рекомендации, задания для самостоятельной работы, тесты, вопросы для самоконтроля. Для студентов 1 курса дневной и заочной форм обучения всех специальностей. Сумы, 2017.

2016 рік

Наукові статті

Михайличенко, М.А. Діяльність Харківського дворянського депутатського зібрання (1786-1796 рр.) [Текст] / М. А. Михайличенко // Сумська старовина. – 2015. – № ХLVІ. – С. 36-42;

Микола Михайліченко. Родовідна дворянська книга Харківського намісництва: особливості формування та інформаційний потенціал/ М. Михайліченко // Historians [сайт] [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/1858-mykola mykhailichenko-rodovidna-dvorianska-knyha-kharkivskoho-namisnytstva-osoblyvosti-formuvannia-ta-informatsiinyi-potentsial (01.04.136). – назва з екрану.

Тези доповідей на конференціях

Михайліченко М.А. Щодо практики відзначення державними нагородами України /М.А. Михайліченко //Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 14-15 квітня 2016 р. – С. 45-48

Михайліченко М.А. Майнове становище верхівки вислужного дворянства наприкінці XVIII ст. /М.А. Михайліченко // ІІ Міжнародна наукова конференція «Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та іновації», м. Суми, 22-25 березня 2016 р. – С.56-59.

Навчально – методичні посібники

Правознавство: навч. посібн./За аг.ред проф..М.П.Курила – Суми, 2016 (Розділ 1)

Історія держави і права України та зарубіжних країн:  конспект лекцій. – Суми, 2016.

Історія України та української культури. Навчально-методичний посібник. Програма. Плани семінарських занять, методичні рекомендації, завдання для самостійної роботи, тести, питання для самоконтролю. Для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей. – Суми, 2016 ( у співавторстві)

История Украины и украинской культуры. Курс лекцій. Для студентов 1 курса дневной и заочной форм обучения всех специальностей. – Суми, 2016 ( у співавторстві)

2015 рік

Наукові статті

Михайліченко М. А. Діяльність Харківського дворянського депутатського зібрання (1786-1796 рр.) / М. А. Михайліченко // Сумська старовина. – Суми, 2015. – № XLVI. – С. 36-42.

Тези доповідей на конференціях

До питання про неполітичний опір в Україні у роки нацистської окупації // Друга світова війна: погляд з ХХІ ст. : наук. семінар  (Сумська філія ХНУВС, 22 квітня 2015 р.). – Суми, 2015.

Михайліченко М..А., Носачов С.А. Правові засади відзначення учасників АТО державними нагородами України  //Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 16-17 квітня 2015 р. – Суми, 2015. – С. 79-81

Михайліченко М.А. Зміни у адміністративно-територіальному поділі Сумського району Сумської області / М.А. Михайліченко // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-24 квітня 2015 р.). – В 3 т./Т. І. – Суми, 2015. – С. 334.

Навчально – методичні посібники

История украинской культуры. Учебно – методическое пособие (программа, планы семинарских занятий, задачи и рекомендации для самостоятельной работы, тесты) для студентов 1 и 2 курса дневной и заочной форм обучения всех специальностей. / Л.И.Рожкова, Н.А.Михайличенко, Н.Н.Кузьменко. – Суми, 2015.

История Украины. Учебно – методическое пособие (программа, планы семинарских занятий, задачи и рекомендации для самостоятельной работы, тесты) для студентов 1 курса дневной и заочной форм обучения всех специальностей. . / Л.И.Рожкова, Н.А.Михайличенко, Н.Н.Кузьменко. – Суми, 2015.

Политология. Учебно – методическое пособие. Программа. Планы семинарских занятий, задания и рекомендации для самостоятельной работы, терминологический словарь, тесты. Для студентов 1-4 курсов дневной и заочной форм обучения всех специальностей–. / Л.И.Рожкова, Н.А.Михайличенко, Н.Н.Кузьменко. – Суми, 2015.

2014 рік

Наукові статті

Михайліченко М. А. Екстракти доказів дворянства як джерело з історії козацької старшини / М.А.Михайліченко // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць / голова редколегії О.Д. Савицький (Національний заповідник «Глухів», Центр пам’яткознавства НАН України, УТОПІК). – Київ-Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 145-148

Михайліченко М. А.Абеткові списки дворян Харківського намісництва як джерело до генеалогії слобідських козацько-старшинських родів / М. А. Михайліченко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики (Інститут історії НАН України). – Київ. – Число 27. – 2014. – С. 73-77.

Михайліченко М.А. Красовські: походження та персональний склад слобідської гілки шляхетсько-старшинського і дворянського роду / С. Потапенко, М. Михайліченко // Ранньомодерна Україна на перехресті цивілізацій, культур, держав та регіонів. – К., 2014. – С. 159-177.

Тези доповідей на конференціях

Михайліченко М.А. Організаційно-правові засади діяльності Харківського дворянського депутатського зібрання (1786-1796 рр.) / М.А. Михайліченко // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Суми, 11-12 квітня 2014 р. ) – Суми, 2014. – С.11-12.

Михайліченко М.А. Екстракти доказів дворянства як джерело з історії козацької старшини // Тринадцята науково-практична конференція «Сіверщина в історії України» (Глухів, 28-30 травня 2014 р.).

Михайліченко М. А. Нобілітація слобідської козацької старшини (історичний та правовий аспекти) // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14-18 квітня 2014 р.). – В 3 т./Т. І. – Суми, 2014. – С. 380.

2013 рік

Наукові статті

Михайліченко М.А. Дворянська родовідна книга Харківського намісництва як джерело з історії козацько-старшинських родів Слобожанщини / М.А.  Михайліченко // Генеалогія. Збірка наукових праць / упорядн. В. В. Томазов (НАН України Інститут історії України; Інститут спеціальних історичних дисциплін музею Шереметьєвих). – Київ, 2013. – Вип. І. –– С. 175-180.

Михайліченко М. Від гербового шляхтича до «гусара у вишиванці»: штрихи до історії роду Красовських (середина XVII – друга половина ХІХ ст.)[Електронний ресурс] // Historians [сайт] / М. Михайліченко, С. Потапенко. – Режим доступу: http://historians.in.ua/index.php/doslidzhennya/881-svitlana-potapenko-mykola-mykhailichenko-vid-herbovoho-shliakhtycha-do-husara-u-vyshyvantsi-shtrykhy-do-istorii-rodu-krasovskykh-seredyna-xvii-druha-polovyna-khikh-st  (08.10.13). – Назва з екрану.

Тези доповідей на конференціях

Михайліченко М.А. Нобілітація слобідської козацької старшини (історичний та правовий аспекти) // Матеріали науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів  Сумського НАУ. Т.1. (Суми, 14-18 квітня 2013 р.). – Суми: СНАУ, 2013. – С. 380.

Михайліченко М.А. Проблема походження Максима Кривоноса в українській історіографії // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ, присвяченої Міжнародному дню студента (Суми, 11-15 листопада 2013 р.). – Т. 1. – Суми: СНАУ, 2013. – С.331

Михайліченко М.А.  Фонди дворянських опік Харківського намісництва у ЦДІАК України  / М. А. Михайліченко // Чотирнадцяті джерелознавчі читання (Київ, 17 грудня 2013 р.). – Київ: КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 2013. – доклад.

Михайліченко М.А. Абеткові списки дворян Харківського намісництва як джерело для генеалогічних досліджень / М. А. Михайліченко // Другі Українські генеалогічні читання (Київ, 24-26 травня 2013 р.). – Київ: Інститут історії НАН України, музей історичних і культурних реліквій родини Шереметьєвих, 2013. – доклад.

Михайліченко М.А. Політика Української Центральної Ради щодо єврейської національної меншини / М. А. Михайліченко // Матеріали науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» (Суми, 15-19 квітня 2013 р.). – Суми: СНАУ, 2013. – С. 400.

Навчально – методичні посібники

Історія української культури: навчально-методичний посібник (програма, плани семінарських занять, завдання і рекомендації  для самостійної роботи, тести) для студентів 1 та 2 курсу денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей / Л.І.Рожкова, М.А.Михайліченко, Н.М.Кузьменко. – Суми, 2013.

Історія України: навчально-методичний посібник (програма, плани семінарських занять, завдання і рекомендації  для самостійної роботи, тести) для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей / Л.І.Рожкова, М.А.Михайліченко, Н.М.Кузьменко. – Суми, 2013.

2012 рік

Наукові статті

Михайліченко М. Слобідський старшинсько-дворянський рід Авксентьєвих: генеалогічний розпис роду XVIIІ–XІХ ст. / М.Михайліченко, С.Потапенко // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського).– Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 300-309.

Михайліченко М. Слобідські старшинсько-дворянські роди Лесевичів і Лесевицьких: генеалогічні розписи XVІІІ – початку ХХ ст. / М.Михайліченко, С. Потапенко // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського). – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 277-302.

Тези доповідей на конференціях

Михайліченко. М.А. Клопотання про внесення до повітових дворянських списків Харківського намісництва як джерело з історії слобідського дворянства (кін. ХVIII ст.) / М. А. Михайліченко // Тридцяті джерелознавчі читання (присвячені 160-річчу Центрального державного історичного архіву України, м. Київ) (Київ, 20 листопада 2012 р.). – Київ: Державна архівна служба України, КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 2012. – доклад.

Навчально – методичні посібники

Михайліченко М.А. Історія української культури: робочий зошит  для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей / М. А. Михайліченко, Л.І. Рожкова та ін. – Суми, 2012. – 33 с.

Історія України: робочий зошит для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей / М.А. Михайліченко, Л.І. Рожкова, Н.М. Кузьменко, М.Г. Циганок. – Суми, 2012. – 51 с

2011 рік

Наукові статті

Михайліченко М. А. Слобідський старшинський рід Щербин (генеалогічний розпис роду у другій половині XVII – початку ХІХ ст.) / М.Михайліченко, С.Потапенко // Генеалогічні записки Українського генеалогічного товариства. – Київ, 2011. – Вип. ІХ (нової серії ІІІ). – С.69-84.

2010 рік

Наукові статті

Михайліченко М. А. Інформаційний потенціал абеткових списків дворян Харківського намісництва / М. А. Михайліченко // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів (Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського). –  Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 128–148. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1507

Михайліченко М.А. Абеткові списки дворянських родів Харківського намісництва як джерело з історії поміщицького землеволодіння / М. А. Михайліченко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Актуальні питання вітчизняної і світової історії»] (Суми, 23-24 квітня 2010 р.). – Суми: СумДУ, 2010. – С. 65-67.

Михайліченко М.А. «Записи родословности разных лиц» як джерело з історії еліти Слобідської України / М.А. Михайліченко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. Ч.З. (Суми, 19-24 квітня 2010 р.). – Суми, СумДУ, 2010. – С.115. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1506.