Співробітники

Котвяковський Юрій Олександрович

Старший викладач кафедри правосуддя

Електронна адреса: yurkot@ukr.net

Europass: Curriculum Vitae

Автобіографічна довідка

У 2001 році закінчив Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка за спеціальністю “Історія” та здобув кваліфікацію вчителя історії та правознавства.

З 2001 по 2003 р. працював викладачем правового відділення технікуму Сумського національного аграрного університету.

З 2003 р. по 2008 р. працював викладачем юридичного факультету Сумського гуманітарного інституту Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”.

З 2006 року навчався в Сумській філії ХНУВС.

З вересня 2009 року – старший викладач кафедри правового забезпечення АПК.

З вересня 2010 року – старший викладач кафедри державно-правових дисциплін та українознавства.

У 2011 р. закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство» та отримав кваліфікацію «юрист».

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

2017

Наукові статті

Котвяковський Ю.О. До питання про підстави оскарження рішення третейського суду./ Ю.О.  Котвяковський // Право і суспільство. – Дніпро – №5-2 – 2017 р. – с. 64-68.

Тези доповідей на конференціях

Котвяковський Ю.О. До питання про законність та обґрунтованість рішення третейського суду. / Ю.О.  Котвяковський // Матеріали міжнародної науково – практичної конференції «Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні» (17-18 лютого 2017 р.) – Ужгород 2017 р. – с. 68-70

Котвяковський Ю.О. Третейська угода як передумова компетенції третейського суду. / Ю.О.  Котвяковський // Матеріали Х Міжнародної науково – практичної конференції «Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції» (20-21 травня 2017 р.) – Суми. – Видавничий дім «Ельдорадо». – с. 43-45

Котвяковський Ю.О. Окремі питання преюдиційності рішень третейських судів / Ю.О.  Котвяковський // Матеріали четвертої всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки» (13-14 квітня 2017) р. Суми 2017 р.– с. 102-105.

2016

Наукові статті

Котвяковский Ю.А. Отдельные вопросы взаимодействия третейських судов с системой общин судов Украины. / Котвяковский Ю.А. // «Legeasi Viata» Международный научно-практический правовой журнал. № 6. – 2016 г. – с. 55-59

Котвяковський Ю.О. Особливості третейського розгляду цивільних та господарських справ. / Ю.О. Котвяковський // Науковий вісник Херсонського державного університету . – Херсон – №1- 2016 р. – с. 123-127.

Котвяковський Ю.О. Окремі питання підвищення ефективності третейського судочинства в Україні./ Ю.О.  Котвяковський // Порівняльно – аналітичне право. Електронне наукове фахове видання – № 6. – 2016 р. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/6_2016/28.pdf

Тези доповідей на конференціях

Котвяковський Ю.О. До питання про підстави відмови у видачі виконавчого документа на рішення третейського суду. / Ю.О. Котвяковський //Актуальні питання теорії та практики застосування сучасного вітчизняного та міжнародного права : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф.,(10–11 черв. 2016 р.) – Київ : Центр правових наукових досліджень, 2016. – C. 63-65.

Котвяковський Ю.О. Проблемні питання щодо формування доказової бази третейського розгляду. / Ю.О. Котвяковський// Матеріали Щорічної науково-практичної конференція викладачів, аспірантів та студентів СНАУ, (20-21 квітня 2016 р.) –м. Суми, с. 355

Котвяковський Ю.О. Особливості забезпечення позову у третейському судочинстві. / Ю.О. Котвяковський // Матеріали третьої всеукраїнської науково – практичної конференції  «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки», (14-15 квітня 2016 р.) м. Суми,– с. 84-86.

2015

Наукові статті

Котвяковський Ю.О. Особливості розвитку третейського судочинства на українських землях у XVII – XIX ст. / Ю.О. Котвяковський // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» № 1/2015. – с. 176-180.

Тези доповідей на конференціях

Котвяковський Ю.О. Проблемні питання щодо формування складу третейського суду. / Ю.О. Котвяковський// Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки», (16-17 квітня 2015 р.). – Суми, 2015. – с. 27-29.

Котвяковський Ю.О. Розвиток третейського судочинства за судовою реформою 1864 року. / Ю.О. Котвяковський. [Електронний ресурс]// Матеріали Щорічної науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету, (21-24 квітня 2015 р).В 3 т../Т І. Суми, 2015. – с. 330. Режим доступу: http://sau.sumy.ua/files/15-05-2015/kviten_1.pdf

2014

Наукові статті

Котвяковський Ю.О. Третейський суд в період Античності та Середньовіччя у Західній Європі/ Ю.О. Котвяковський [Електронний ресурс]// Порівняльно-аналітичне право. Електронне наукове фахове видання – №2. –  2014. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/2_2014/31.pdf

Тези доповідей на конференціях

Котвяковський Ю.О. Окремі питання щодо вдосконалення законодавства про третейські суди в Україні/ Ю.О. Котвяковський // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (11-12 квітня 2014 р.). – Суми, 2014. – с.15-17.

2013

Тези доповідей на конференціях

Котвяковський Ю.О. «Третейське судочинство: історико-правовий аспект». / Ю.О. Котвяковський // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» Сумська філія ХНУВС (18-19 травня 2013 р.) – Суми, 2013. с. 133-136.

Котвяковський Ю.О. «Розвиток третейської юстиції в Україні». / Ю.О. Котвяковський // Матеріали науково-практичної конференції, присвячена пам’яті професора О.А. Пушкіна. Харківський національний університету внутрішніх справ  (25 травня 2013 р.). – Харків, 2013. – с. 617-620.

Котвяковський Ю.О. «Порівняльна характеристика рішень з цивільних справ судів загальної юрисдикції та третейських судів». / Ю.О. Котвяковський // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток юридичної науки на сучасному етапі» (5 червня 2013 р.). – Тернопіль, 2013. – с. 17-20.

Котвяковський Ю.О. «Проблемні питання щодо підстав оскарження рішень третейських судів. / Ю.О. Котвяковський //  Матеріали Українсько-польської науково-практичної конференції. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. (15 листопада 2013 р.). – Дніпропетровськ, 2013. – с. 208-209.