Співробітники

Курило Микола Петрович

Перший проректор, доктор юридичних наук, професор кафедри правосуддя.

Europass: Curriculum Vitae

Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations hl=ru&user=_yG8dfgAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Автобіографічна довідка

Народився в с. Скрягівка Тростянецького району Сумської області в сім’ї колгоспників. Після закінчення Буймерської середньої школи служив у Збройних Силах СРСР, а з 1969 по 1973 рік навчався на денному відділенні Харківського юридичного інституту за спеціальністю «Правознавство».

Професійну трудову діяльність розпочав на посаді слідчого прокуратури Охтирського району Сумської області і в подальшому працював в органах прокуратури Сумської області на різних посадах, у тому числі прокурором м. Охтирка і м. Суми.

З 1994 по 2004 рік обіймав посаду заступника прокурора Сумської області, старший радник юстиції.

У 1999 році у спеціалізованій вченій раді Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук з проблем захисту прав та законних інтересів засуджених до позбавлення волі.

З серпня 2004 року працював проректором з науково-методичної роботи Сумського гуманітарного інституту «Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», а протягом останніх років – перший проректор, завідувач кафедри правознавства вказаного інституту.

З серпня 2007 року призначений на посаду проректора з навчальної роботи, з вересня 2008 року – перший проректор, завідувач кафедри правосуддя Сумського національного аграрного університету.

21 жовтня 2014 року у спеціалізованій вченій раді Інституту законодавства Верховної Ради України успішно захистив дисертацію на тему «Єдність цивілістичного процесу: проблеми теорії і практики» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

26 лютого 2015 року Курилу М.П. присуджено науковий ступінь доктора юридичних наук із спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

26 грудня 2017 року М.П.Курилу присвоєно вчене звання професора кафедри правосуддя. Має понад 70 наукових праць, серед яких монографії, наукові статті у фахових і закордонних виданнях, у тому числі одноосібна монографія “The theory of civilistic procedure” видана Варшавським університетом англійською мовою та 5 публікацій у наукометричній базі даних Scopus. Курило М.П. є співавтором підручників і посібників, у тому числі з грифом МОН.

Нагороджений Нагрудним знаком «Відмінник освіти України», Нагрудним знаком «Почесний працівник прокуратури України», Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Почесною грамотою Міністерства аграрної політики України та багатьма відомчими нагородами.

Наукові роботи

2017

Наукові статті

А.Н. Клочко, Н.П. Курило, С.И. Запара.  «К вопросу уголовно-правовой охраны сферы банковской деятельности Украины». Всероссийский Криминологический журнал. SCOPUS Країна – РФ

2016

Монографії

  1. M. P. Kurylo The theory of civilistic procedure: Monograph. – Sumy

Наукові статті

Курило М.П. Моделі апеляції в цивільному, господарському та адміністративному судочинстві: окремі аспекти проблеми. / М.П.Курило // Держава і право України: Зб.наук.праць. Серія: Юридичні науки. – Вип.72. – К., 2016. – С. 266-275.

Курило М.П. Процедури доказування в цивільному, господарському та адміністративному судочинстві: порівняльно-правове дослідження. / М.П.Курило// Судова апеляція – 2016. – № 2. – С.61-68

Курило М.П. Методологічні засади дослідження єдності цивілістичного процесу / М.П.Курило // Держава і право України: Зб.наук.праць. Серія: Юридичні науки. – Вип.71. – К., 2016. – С. 363-374.

Курило М.П. До питання про сутність позову та позовної форми захисту права / М.П.Курило// Судова апеляція – 2016. – № 1. – С.76-84

Тези доповідей на конференціях

Курило М.П. Щодо можливості уніфікації основних засад третейського судочинства / М.П.Курило // Матеріали третьої всеукраїнської науково – практичної конференції  «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки» 14-15 квітня 2016 р. – с. 86-88

2015

Наукові статті

Курило М.П. Наука цивільного процесу на межі століть: нарис розвитку ідеї єдності процесу / М.П. Курило // Науково-практичний журнал «Судова апеляція». – Вип. 3(40) – м. Київ, 2015 – С. 104 – 112.

Курило М.П. Принципи цивільного процесу як концептуальна правова категорія / М.П. Курило // Науково-практичний журнал «Судова апеляція». – Вип. 4(41) – м. Київ, 2015 – С. 33 – 40.

Курило М.П. До питання про концептуальні засади єдності процесу / М.П. Курило // Збірник наукових праць «Держава і право». – Вип. 70.м. Київ, 2015 – С. 152 – 163.Збірник включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus

Тези доповідей на конференціях

Курило М.П. Щодо можливості уніфікації порядку провадження за нововиявленими обставинами / М.П. Курило // Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки», 16-17 квітня 2015 року.

Курило М.П. Особливості процесуальної категорії «спір про право» / М.П. Курило // Матеріали Щорічної науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету, 21-24 квітня 2015 року.

2014

Наукові статті

Курило М.П. Чи просто мати доступ до правосуддя в Україні? / М.П.Курило // Міжнародний науковий вісник. – Вип.8 (27). – Ужгород-Будапешт, 2014. – C.145-154.

Тези доповідей на конференціях

Курило М.П. Суд як суб’єкт процесуального права / М.П. Курило // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріаль Всеукраїнської науково-практичної конференції (Суми, 11-12 квітня 2014 р.) – Суми, 2014. – С.17.

2013

Наукові статті

Курило М. П. До питання про можливість уніфікації повноважень Верховного Суду України в Судовому процесуальному кодексі / М. П. Курило // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 3/1. – С. 132-135.

Курило М. П. Докази та доказування в судових процесах різних галузей процесуального права: можливості уніфікації / М. П. Курило // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 12. – С. 119-125.

Курило М. П. Етапи становлення міжгалузевого процесуального інституту представництва / М. П. Курило // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – Херсон, 2013. – Вип.4, Т.І. – С.92-95.

Курило М. П. Історичні передумови становлення цивільного процесуального права в Україні та світі / М. П. Курило // Форум права. – 2013. – № 1. – С. 556-566.

Курило М. П. Касаційне провадження: можливості його уніфікації / М. П. Курило // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – Ужгород, 2013. – Вип. 22, Ч. І., Т. І. – С. 167-170.

Курило М. П. Позовне провадження як універсальна форма судових процесів у різних галузях процесуального права / М. П. Курило // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2013. – № 3. – С. 64-68.

Курило М. П. Процесуальне право України та можливості щодо його уніфікації: методологічний аспект / М. П. Курило // Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – Том 26 (65). – № 2-1 (Ч.1). – С. 75 – 82.

Курило М. П. Процесуальні права та обов’язки учасників судових процесів : можливості уніфікації / М. П. Курило // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 2. – С. 343-346.

Курило М. П. Судове процесуальне право як складова частина судового права / М. П. Курило // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – Ужгород, 2013. – Вип. 23, Ч. І., Т. І. – С. 226-230.

Курило М. П. Судові рішення в різних галузях процесуального права : можливості уніфікації / М. П. Курило // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.

Курило М. П. Уніфікація суб’єктів правовідносин у різних галузях процесуального права України / М. П. Курило // Підприємництво, господарство і право. – 2013 (211). – № 7. – С. 6-11.

Курило М. П. Уніфікація функцій суду як суб’єкта процесуального права / М. П. Курило // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 8 (142). – С. 54-60.

Курило М. П. Щодо визначення об’єкта правовідносин у різних галузях процесуального права / М. П. Курило // Форум права. – 2013. – № 2. – С. 266-271.

Курило М. П. Щодо можливості уніфікації інституту процесуальних строків у Судовому процесуальному кодексі/ М. П. Курило // Правничий вісник Університету «Крок». – Вип.16. – К., 2013. – С. 100-105.

Курило М. П. Щодо можливості уніфікації принципів цивільного, адміністративного, господарського та кримінального процесуального права / М. П. Курило // Право України. – 2013. – № 8. – С. 271-278.

Курило М. П. Щодо необхідності подовження окремих процесуальних строків / М. П. Курило // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 3. – С. 167-170.

Курило М. П. Щодо уніфікації підстав порушень норм процесуального права / М. П. Курило // Право і суспільство. – 2013. – № 6. – С. 99-103.

Курило Н. П. О возможности унификации института апелляционного производства в едином Судебном процессуальном кодексе / Н. П. Курило // Закон и жизнь. – 2013. – № 9 /2. – С. 230-233.

Курило Н. П. Представительство как межотраслевой институт процессуального права : возможность унификации / Н. П. Курило // Закон и жизнь. – 2013. – № 8 /2. – С. 225-229.

Курило Н. П. Способы оптимизации доступа к правосудию в Украине / Н. П. Курило // Закон и жизнь. – 2013. – № 12/2. – С. 128-132.

Курило Н. П. Унификация процессуальной формы судебных процессов в разных отраслях процессуального права / Н. Курило // Scientific Letters of Michal Baludansky. – 2013. – Volume 1. № 4. – P. 179 – 182.

Тези доповідей на конференціях

Курило М. П. До питання про можливість уніфікації змісту судового позову / М.П.Курило // Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні : мат. міжнарод. науково-практ. конф. 21-22 червня м.Львів. – Львів, 2013. – С. 51-53.

Курило М. П. До проблеми визначення поняття об’єкта правовідносин у процесуальних галузях права / М. П. Курило // Актуальні проблеми господарського та цивільного права у світлі модернізації системи законодавства України : мат. міжвузівської наук. конф., 14 травня 2013 р., м. Донецьк / Донецький державний університет управління. – Донецьк : ДонДУУ, 2013. – С. 67-69.

Курило М. П. Організаційно-правова функція суду в різних галузях процесуального права / М. П. Курило // Розвиток юридичної науки на сучасному етапі : мат. міжнарод. науково-практ. інтернет-конф. – Тернопіль, 2013. – С. 20-24.

Курило М. П. Правосуб’єктність як процесуально-правова категорія / М. П. Курило // Проблеми цивільного права та процесу : мат. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті професора О. А. Пушкіна / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Х. : Золота миля, 2013. – С. 585-590

 Курило М. П. Процесуальні строки в різних галузях процесуального права : можливості уніфікації / М. П. Курило // Юридичні наукові дискусії як фактор сталого розвитку правової доктрини та законодавства : міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 травня 2013 р., Київ : у 2-х ч. – К. : Центр правових наукових досліджень, 2013. – Ч. II. – С. 113-115.

Курило М. П. Судові рішення процесуальних галузей права та можливості їх уніфікації / М. П. Курило // Держава і право : проблеми становлення і стратегії розвитку : зб. матер. VI Міжнар. наук.-практ. конф. (18-19 травня, м. Суми). – Суми : Друкарський дім «Папірус», 2013. – С. 139-142.

Курило М. П. Чи просто мати доступ до правосуддя в Україні? / М. П. Курило : Розвиток єдиного європейського простору : поєднання зарубіжного досвіду з національними традиціями : XXVI Міжнародна наук.-практичн. конф. ( Україна – Угорщина – Словаччина) (21-24 травня 2013 р.).

2012

Наукові статті

Курило М. П. Цивільний позов та напрямки відшкодування спричиненої шкоди в сучасному кримінальному провадженні / М. П. Курило, М. М. Ясинок // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2012. – № 4. – С. 62-66.

Курило М. П. Виконання судових рішень як стратегічна мета судово-правової реформи в Україні / М.П. Курило, М.М. Ясинок // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2012. – № 2. – С. 66-69.

2008

Тези доповідей на конференціях

Курило М.П. Проблеми формування та розвитку інформаційного суспільства // Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційне суспільство в Україні: інформаційно-правова культура, освіта, наука», присвячена Всесвітньому Дню інформаційного суспільства (16-17 травня 2008р.), м. Суми.

2005

Наукові статті

Курило М.П. Шляхи забезпечення продуктивної зайнятості в Україні / М.П.Курило // Право України. – 2005. – №11. – С. 72-76.

2004

Тези доповідей на конференціях

Курило М.П. Проблеми дотримання розумних строків тримання під вартою ув’язнених осіб на стадії судового розгляду кримінальних справ // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції країн Південно–Східної Європи і Чорноморського басейну. м.Салоніки, Греція,(10-14.11.2004 р.).

2003

Наукові статті

Курило М.П. Кваліфікація злочинів проти громадської безпеки / М.П.Курило // Вісник прокуратури. – 2003. – №. – С.44-46.

2002

Тези доповідей на конференціях

Курило М.П. Проблеми законодавчого визначення кваліфікації окремих злочинів проти громадської безпеки // Матеріали міжнародного науково-практичного семінару, 12.10.2002 р., м. Харків. Юридична академія України ім. Я. Мудрого. Інститут вивчення проблем злочинності.Академії правових наук України; Харківський центр по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – С.66-71.

2001

Тези доповідей на конференціях

Курило М.П. Попередження насильницьких злочинів в установах виконання покарань засобами прокурорського нагляду // Юридична академія України ім. Я. Мудрого. Департамент юстиції США. Інститут вивчення проблем злочинності Академії правових наук України, Американський університет у Вашингтоні. – Харківський Центр по вивченню організованої злочинності, 2001 . – С.164-169

1999

Наукові статті

Курило М.П. Прокурорський нагляд за додержанням економічних прав засуджених до позбавлення волі / М.П.Курило // Право України. – 1999. – №12. – С.70-74.

Курило М.П. Вдосконалювати прокурорський нагляд за додержанням прав та законних інтересів засуджених до позбавлення волі / М.П.Курило // Право України. – 1999. – №11. – С.59-61.

Навчально – методичні посібники

Курило М.П., Завальний В.М. Комерційне право. Навчальний посібник. – Суми, 2011. – C.238

Курило М.П. Правознавство. Навчальний посібник / М.П.Курило, В.М. Завальний, О.С. Коробка, В.О. Середа. – Суми, 2009. – C.640

Курило М.П., Завальний В.М. Збірник нормативних актів з господарського законодавства. Для самостійної роботи студентів юридичних та економічних спеціальностей. Навчальний посібник. – Суми : СНАУ, 2008. – 244 с.

Курило М..П. Основи правознавства. Навчальний посібник. / М.П.Курило, С.І. Запара та ін. – Суми : Видавнича книга, 2008. – 674с.

Курило М.П. Основи економіко-правової діяльності підприємств. Навчальний посібник. / М.П.Курило. – Суми : Мак-Ден, 2005.

Курило М.П. Кваліфікація окремих злочинів проти громадської безпеки. Навчальний посібник. – Харків: НЮА України ім. Я. Мудрого, 2002.

Курило М.П. Захист прав та законних інтересів засуджених до позбавлення волі. Навчальний посібник. – К.: Наук. думка ,2001.

Курило М.П. Участь прокурора в слідчих діях / М.П.Курило, В.П.Півненко. – Харків : Інститут підвищення кваліфікації генеральної прокуратури України, 1999.

Курило М.П. Прокурорський нагляд за додержанням законів в установах для попереднього ув’язнення / М.П.Курило, Д.Фінько. – Харків : Інститут підвищення кваліфікації генеральної прокуратури України, 1999. С.640