Співробітники

Дігтяр Анна Олексіївна

Старший лаборант кафедри міжнародних відносин юридичного факультету СНАУ, аспірант кафедри міжнародних відносин юридичного факультету СНАУ

Електронна адреса: dihtiar.anna@ukr.net

Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=5L8-_N8AAAAJ&hl=ru 

Автобіографічна довідка

2010-2012 рр. навчалася на денній формі навчання на юридичному факультеті Сумського державного університету за ОР «молодший спеціаліст».

2012-2016 рр. навчалася на денній формі навчання в Навчально-науковому інституті права Сумського державного університету за ОР «бакалавр». Отримала диплом з відзнакою. Лауреат іменної стипендії Верховної Ради України протягом 2015-2016 навчального року.

2016-2018 рік навчалася на денній формі навчання в Навчально-науковому інституті права Сумського державного університету за ОР «магістр», спеціальність «Адміністративне право, інформаційне право». Отримала диплом з відзнакою. Лауреат іменної стипендії президента України протягом 2017-2018 навчального року.

З 12.10.2015 року – 31.05.2017 р. прийнята на посаду лаборанта науково-дослідного Історико-краєзнавчого центру СумДУ.

З 2012 року член Асоціації фахівців трудового права. Член Ліги студентів Асоціації правників України.

З 03.10.2018 р. прийнята на посаду старшого лаборанта кафедри міжнародних відносин Сумського НАУ.

З 01.10.2018 року аспірант кафедри міжнародних відносин Сумського НАУ.

Наукові статті

Актуальні проблеми адміністративно-правового статусу Вищого суду з питань інтелектуальної власності. А. О. Дігтяр. Юридичний науковий електронний журнал. № 4. 2017. С. 196-198.

Дігтяр А.О., Логвиненко М.І. Інститут приватного виконання судових рішень: вітчизняний та світовий досвід. Форум права. № 1. с. 169-173

Дігтяр А.О., Логвиненко М.І. Корупційні ризики у судовій владі у зв’язку із набранням чинності Законом України «Про державну службу». Юридичний науковий електронний журнал. 2016. № 4. с. 133-136.

Дігтяр А. О., Логвиненко М. І. Реформування в системі органів адвокатського самоврядування. Правові новели. № 1. 2016. С. 107-110.

Дискреційні повноваження суддів як корупційний ризик в судовій владі. Дігтяр А.О., Логвиненко М.І. Судова апеляція. № 3. 2015. С.

Тези, матеріали конференцій

Проблеми українського федералізму в умовах консолідації суспільства. Дігтяр А.О. (науковий керівник Сінченко Ю.П.). 2011. Вид-во СумДУ. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/24676/1/Digtiar.pdf.

Ukraine international cooperation in corruption prevention / Logvynenko M. I., Dihtiar А.О. // матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Новий погляд на євроінтеграційні процеси в Молдові та Україні: юридичний аспект. – Республіка Молдова, м. Кишинів. – березень 2016 р.

Дігтяр, А.О. Суддівський розсуд та дискреційні повноваження суддів як корупційний ризик у судовій владі [Текст] / А.О. Дігтяр; наук. кер. М.І. Логвиненко // Правові засади функціонування публічної влади щодо забезпечення інтелектуального розвитку та безпеки суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 19-20 травня 2016 р. / Редкол.: А.М. Куліш, М.М. Бурбика, О.М. Рєзнік та ін. – Суми : СумДУ, 2016. – С. 176-179.

Дігтяр А.О. Актуальні питання особистої безпеки працівників Національної поліції України. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення». – Харків, ХНУВС, – 28 жовтня 2016 р.

Дігтяр А.О. Міжнародне співробітництво України у боротьбі з корупцією. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів. Суми, 23-24 квітня, 2015 р. с. 218-219. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/40490/1/Digtiar.pdf.

Дігтяр А.О., Логвиненко М.І. Боротьба з корупцією в органах судової влади. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 21-22 травня, 2015 року). URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/41487/1/digtyar.pdf.

Дігтяр А.О. Логвиненко М.І. Суддя як суб’єкт трудового права. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 2012. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/34047/3/Logvynenko_Dehtyar_suddya.pdf.

Дігтяр А.О. Кримінальна відповідальність за використання дитячої праці за нормами міжнародного та національного права. 2013. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/33993/1/Dihtiar_child%20labor.pdf.

Дігтяр А.О., Логвиненко М.І. Комерційна таємниця в трудових правовідносинах: міжнародний досвід правового регулювання. Гармонізація законодавства України з питань інтелектуальної власності щодо законодавства Європейського союзу: Збірник наукових праць Всеукраїнської науковo-практичної конференції молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності. (13-14 вересня 2013р., Маріуполь), Стор. 77-82.

Дігтяр А.О. правовий статус судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 3 листопада 2017 року). С. 296-298. URL: http://univd.edu.ua/general/publishing/konf/03_11_2017/pdf/88.pdf.

Дігтяр А.О., Логвиненко М. І. Соціально-правовий захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Україні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин».  – Одеса, 2012. – С. 70-73.

Дигтяр А.А., Логвиненко Н.И. Трудоустройство молодежи в условиях политико-правового кризиса в Украине. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми юридичної науки на шляху сучасної розбудови держави і суспільства». – Суми, 2014. – С. 211-214.

Логвиненко М.І., Дігтяр А.О. Особливості укладення трудового договору з неповнолітніми. Соціальне право України : науковий збірник / Черніг. держ. технол. ун-т, Укр. асоц. фахівців труд. права. – Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. – № 1 (2). – 389 с. С. 99-104.

Дигтяр А.А., Логвиненко Н.И.    Место и роль государственной судебной администрации в судебно-правовой реформе государства.  Материалы международной научно- практической  конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – Кемерово, 2012. – С. 110-113.