Співробітники

Нежевело Валентина Вікторівна

Старший викладач кафедри приватного та соціального права

Europass: Curriculum Vitae

Електронна адреса: valentina_tsurkan.27@ukr.net

Автобіографічна довідка 

Народилася 27 липня в м.Київ.

У 2013 році закінчила навчання на юридичному факультеті Сумського НАУ і отримала диплом бакалавра з відзнакою за напрямом підготовки «Правознавство» та здобула кваліфікацію бакалавра права.

У 2014 році закінчила навчання у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого на господарсько-правовому факультеті і отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.

Стажувалася в Харківському обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України та в Сумському обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України на громадських засадах. Мала практику в Сумському районному суді Сумської області на громадських засадах.

Протягом 2014 року працювала юрисконсультом із функціональними обов’язками щодо здійснення діяльності у сфері права у приватного юриста.

З осені 2014 по 2016 рік працювала юристом (спеціалістом 1 категорії) ректорату Сумського НАУ.

З початку 2015 року – асистент кафедри приватного та соціального права юридичного факультету Сумського НАУ (в минулому кафедра правового забезпечення АПК).

З 2017 року – старший викладач кафедри приватного та соціального права юридичного факультету Сумського НАУ.

З жовтня 2018 року – адвокат України.

З 2017 року здійснює наукову діяльність в рамках проекту для молодих вчених: «Удосконалення законодавства України щодо забезпечення безпеки сфери банківської діяльності в умовах євроінтеграції: економіко-правовий аспект» (№ держ. реєстрації: 0117 U 006531)

Статті, тези, навчальні посібники, методичні видання

2019 рік

Наукові статті

Нежевело В.В. Реалізація прав учасників орендних земельних відносин як предмет теоретичних досліджень. Науково-практичний журнал «ПРАВО. ЛЮДИНА. ДОВКІЛЛЯ.» / «LAW. HUMAN. ENVIRONMENT». Vol.10, №3, 2019. ISSN 2663-1350 (Print) ISSN 2663-1369 (Online). С. 49-56.

Клочко А.М., Нежевело В.В. Актуалізація необхідності визначення родового об’єкта злочинів у сфері банківської діяльності: проблемні аспекти. Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». 2019. № 3. С. 201-204. (журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)) (Виконано в рамках проекту для молодих вчених (№ реєстрації: 0117 U 006531))

Тези доповідей на конференціях

Нежевело В.В. Необхідність вдосконалення законодавства в сфері охорони земель при їх використанні (в тому числі оренді) в рамках Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.  Виконання Україною міжнародних зобов’язань з охорони довкілля крізь призму Угоди про асоціацію з Європейським Союзом: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22 квіт. 2019р.). Київ. 2019. С. 85-90.

Нежевело В. Зобов’язання сторін орендних земельних правовідносин в призмі забезпечення міжнародних умов щодо охорони навколишнього природного середовища. Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (м.Суми,17-20 квіт. 2019 р.). Суми. 2019. С.699.

Нежевело В.В. Поверхневий аналіз регламентованих прав учасників орендних земельних правовідносин при їх  практичній реалізації. Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали другої Міжнародної науково-практичної конференції (м.Суми, 25 квіт. 2019 р.). Суми. 2019. С.142-144.

Навчальні підручники, посібники, науково-практичні коментарі та інші видання

Нежевело В.В. (співавтор) – ст.ст.31-40 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів». Закон України «Про виконавче провадження», Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів»: Науково-практичний коментар / за заг. ред. д.ю.н., професора, академіка Академії наук вищої школи України М.М. Ясинка. К.: Алерта, 2019. С. 330-368

Нежевело В.В. Щодо питання реалізації та захисту права на безоплатне отримання у власність земельних ділянок. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ВІСНИК. 2019. квіт. (№ 3 (5)). С.1,4.

Нежевело В.В. Захист прав учасників орендних правовідносин із земельними ділянками, які використовуються для ведення фермерського господарства – цивільне чи господарське судочинство? СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ВІСНИК. 2019. лип. (№ 7 (9)). С.3-4.

2018 рік

Наукові статті

Нежевело В.В. Щодо дослідження факторів криміналізації сфери банківської діяльності України. Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». 2018. № 5. С. 174-176 (журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)) (Виконано в рамках проекту для молодих вчених (№ реєстрації: 0117 U 006531))

Петрова Н. А., Нежевело В. В., Шульженко А. В., Кузнецова М. Ю., Кравченко И. А. Отдельные правовые механизмы пресечения незаконного оборота древесины в Украине. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, VI(29), I.: 178, 2018 Sept. С. 38-41. – (Міжнародне фахове видання. (Індексується у міжнародній науково-метричній базі даних INDEX COPERNICUS: ICV 2014: 70.95; ICV 2015:80.87.)

Тези доповідей на конференціях

Нежевело В.В. Дослідження впливу причинного комплексу вчинення злочинів у сфері банківської діяльності в Україні, як важливий елемент протидії. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (м. Суми, 17-20 квіт. 2018 р.). Суми. 2018. С. 141. (Виконано в рамках проекту для молодих вчених (№ реєстрації: 0117 U 006531))

Klochko A.M., Nezhevelo V.V. As to the necessity to define the causal complex of the banking sphere criminalization in Ukraine. Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 25-26 квіт. 2018 р.). У 2-х частинах. Частина 1. Суми. 2018. С. 357–360. (Виконано в рамках проекту для молодих вчених (№ реєстрації: 0117 U 006531))

Нежевело В.В. Щодо питання перспективи застави права оренди земель сільськогосподарського призначення банківськими установами: стан юридичної захищеності. Тенденції розвитку юридичної науки в інформаційному суспільстві: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 28 груд. 2018 р.). Одеса. 2018. С. 141-145.

2017 рік

Наукові статті

Nezhevelo Valentyna V.  Features and Problematic Aspects of Food Safety in the Integration of Ukraine into the EU / Natalia O. Petrova, Valentyna V. Nezhevelo, Alyona M. Klochko, Ksenia V. Blyumska-Danko and Ruslana I. Cramar // Journal of Engineering and Applied Sciences Year:2017 Volume: 12. -Issue: 18. – Р. 4787-4791. (Індексується у міжнародній науково-метричній базі даних Scopus). – Режим доступу: http://docsdrive.com/pdfs/medwelljournals/jeasci/2017/4787-4791.pdf

Нежевело В.В. Особенности применения Типового договора аренды земли в Украине / В.В. Нежевело, Н.А. Петрова // Science and Educationa New Dimension. Humanities and Social Sciences, V(23), I.: 139. – 2017. – С. 32-35. – (Міжнародне фахове видання. (Індексується у міжнародній науково-метричній базі даних INDEX COPERNICUS: ICV 2014: 70.95; ICV 2015:80.87.) – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/5229

Нежевело В.В. Детермінанти злочинності у сфері банківської діяльності України / А.Клочко, В. Нежевело // Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». – №6. – 2017. – С.297-301. (журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)) (Виконано в рамках проекту для молодих вчених (№ реєстрації: 0117 U 006531))

Нежевело В. Значение государсвенной поддержки фермерских хозяйств в Украине в сравнении с международным опытом / В. Нежевело, Н. Петрова //  «Национальный юридический журнал: теория и практика» O.O.O. Научно-практическое правовое издание („JURNALUL JURIDIC NAȚIONAL: TEORIE ȘI PRACTICĂ” S.R.L. Publicație științifico-practică de drept). – Republica Moldova, 2017. – № 2. – С. 143-147 –  Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4611

Нежевело В.В. Сучасний порядок реєстрації земельних ділянок як елемент процедури оформлення прав на земельні ділянки/ В.В. Нежевело // Приватне та публічне право. – №2. – 2017. – С.55-58. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/bitstream/123456789/5082/1/.pdf

Нежевело В.В. Деякі особливості регулювання земельних правовідносин нормами земельного та цивільного законодавства / В.В. Нежевело // Приватне та публічне право. – №3. – 2017. – С.79-83. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/5217

Тези доповідей на конференціях

Нежевело В.В. Застосування поняття «земля» та «земельна ділянка» при юрисдикційному регулюванні земельних відносин / В. Нежевело // Юриспруденція в теорії і на практиці: питання вдосконалення правової грамотності: Матеріали всеукраїнської наук.-практ. конференції, м. Запоріжжя, 24–25 лютого 2017 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017. – С. 57-60. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4598

Нежевело В.В. Загальний аналіз змісту Типового договору оренди земельних ділянок за 2004-2016 роки / В. Нежевело // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Четвертої Всеукраїнської наук.-практ. конференції, м. Суми, 13-14 квітня 2017 р. – Суми, 2017. – С. 168-171. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4595

Нежевело В.В. Щодо можливості проведення реєстрації земельних ділянок за «он-лайн» процедурою / В. Нежевело, О. Сіробаба // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Четвертої Всеукраїнської наук.-практ. конференції, м. Суми, 13-14 квітня 2017 р. – Суми, 2017. – С. 171- 174. –  Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4597

Нежевело В. Аналіз процесу  надання у власність земельних ділянок учасникам АТО із земель сільськогосподарського призначення / В. Нежевело // Матеріали щорічної наук.-практ. конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (19-21 квітня 2017 р.). –  В 3 т./Т.І. – Суми, 2017. – С. 228 – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4596

Нежевело В.В. Актуалізація застосування форми Типового договору при вчинені правочинів / В. Нежевело // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: Матеріали Х Міжнародної наук.-практ. конференції (20-21 травня 2017 року, м.Суми) /Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2017. – С.54-56 – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4688

Петрова Н.О., Нежевело В.В., Шевченко К.В. Правові аспекти обігу деревини в Україні. Тенденції розвитку юридичної науки в інформаційному суспільстві: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 29-30 груд. 2017 р.). Одеса: Видавничий дім «Гельветика». 2017. С. 109–111.

Навчальні підручники, посібники

Правознаство: навчальний посібник. видання 2-ге, доповнене [Електронне видання] / За заг.ред. М.П.Курила. – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2017. – 848 с. – електронне видання. (Нежевело В.В. – розділи 10 (§§ 1-3), 11).

Нежевело В.В. Земельне право: Навчально-методичний посібник (програма, плани лекцій та практичних занять, рекомендації та завдання до практичної та самостійної роботи, тестові завдання, питання для самоконтролю, термінологічний словник) / В.В. Нежевело // Суми, 2017 рік. – 109 с.

2016 рік

Наукові статті

Цуркан В.В. Практичні аспекти здійснення замовниками процедур державних закупівель / В.В. Цуркан // Юридичний науковий електронний журнал. – 2016. – № 2. – С. 45-49. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/3319

Нежевело В.В. Сучасний стан існуючого мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення та перспективи його пролонгації / В.В. Нежевело // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». – 2016. – №4. – С. 134-137.– Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4520

Тези доповідей на конференціях

Нежевело В.В. Розвиток процедури проведення реєстрації земельних ділянок за 2015-2016 роки / В.В. Нежевело // актуальні проблеми соціального права. Еволюція правового регулювання земельних, аграрних та екологічних відносин: Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції (м. Львів, 18 листопада 2016 р.). за заг. ред. П.Д. Пилипенка – Львів, 2016. – С.124-126.– Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4529

Цуркан В.В. Значення земель сільськогосподарського призначення для сучасного розвитку аграрного сектору в Україні / В.В. Цуркан // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: Матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції (14-15 квітня 2016 року). – Суми, 2016. – С.134-135. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/3386

Цуркан В.В. Інтенсифікація надання земельних ділянок учасникам антитерористичної операції / В.В. Цуркан // Матеріали  науково-практичної конференції викладачів, аспірантів, та студентів Сумського НАУ (20 – 21 квітня 2016 року). – В 3 т. /Т.І. – Суми, 2016. – С.372. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/3384

Цуркан В.В. Необхідність правового регулювання сучасної динаміки змін земельного фонду України/ В.В. Цуркан // Правове  життя:  сучасний  стан  та  перспективи  розвитку:  Матеріали  міжнародної науково-практичної  конференції,  м.  Запоріжжя,  27-28 травня  2016  року.  –  Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2016. – С.107-109.– Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/3884

Навчальні підручники, посібники

Правознаство: навчальний посібник : у 2 т.\ за заг.ред. М.П.Курила. – Суми: СНАУ, 2016 р. (Цуркан В.В. – Том 2. – Розділ 9 та 10 (§§ 1-3)).

2015 рік

Тези доповідей на конференціях

Цуркан В.В. Співвідношення норм земельного та цивільного права при врегулюванні земельних правовідносин / В.В. Цуркан // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції (16-17 квітня 2015 року). – Суми, 2015. – С.55-57. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2739

Цуркан В.В. Щодо реалізації прав учасників АТО на отримання земельних ділянок, в тому числі  на території Сумщини / В.В. Цуркан // Матеріали щорічної  науково-практичної конференції викладачів, аспірантів, та студентів Сумського НАУ (20 – 24 квітня 2015 року). – Суми, 2015. – С.345. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2615

Цуркан В.В. Вдосконалення процедури реєстрації прав на земельні ділянки, в тому числі сільськогосподарського призначення, та їх обтяжень, за участю нотаріусів України / В.В. Цуркан // Права людини та проблеми організації і функціонування публічної адміністрації в умовах становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24 – 25 квітня 2015 року. – У 2 част. – Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина», 2015. – Частина І. – С.98 – 100. –Режим доступу:  http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2880

Цуркан В.В. Щодо встановленої Земельним кодексом України відповідальності за порушення земельного законодавства / В.В. Цуркан // «Актуальні питання розвитку права та законодавства: наукові дискусії»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 18 – 19 грудня 2015 р. – У 2-х частинах. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2015. – Ч. 2. – С.101 – 104. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/3012

Цуркан В.В. Теоретичні та практичні аспекти проведення державної реєстрації обмежень та обтяжень прав на землю / В.В. Цуркан // «Місце юридичних наук у формуванні правової культури сучасної людини»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 25 – 26 грудня 2015 року. – У 2 частинах. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2015. – Частина ІІ. – С.27 – 30. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/3011