Кафедра геодезії та землеустрою

Адреса: 40021, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва 160, економічний корпус, ауд. 229 е.

Загальна інформація

Підготовку фахівців із землевпорядкування та кадастру в Сумському НАУ було розпочато в 2004 році. Навчання студентів спеціальності “Землевпорядкування та кадастр” організовано за освітньо-професійною програмою вищої освіти, підготовка фахівців здійснюється за денною та заочною формою навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст».

Спеціальність була відкрита в складі агрономічного факультету. У 2006 році була створена фахова випускаюча кафедра «Землевпорядкування та кадастр», а з 1 вересня 2007 р. спеціальність «Землевпорядкування та кадастр» передано до складу будівельного факультету, з 16 травня 2016р. – в складі юридичного факультету.

Завідувачем кафедри є її засновник, кандидат економічних наук, доцент, Почесний землевпорядник України Кузін Наталія Василівна.

Фахова підготовка забезпечується фаховою кафедрою «Землевпорядкування та кадастру». По відповідним курсам дисциплін спеціальності викладачі пройшли підвищення кваліфікації та мають публікації.

Навчальний процес на кафедрі забезпечується фахівцями високої кваліфікації, які безпосередньо пов’язані з практичною стороною дисциплін, які викладають. Кафедрою здійснюється підготовка студентів спеціальності “Землевпорядкування та кадастр” і частково спеціальностей “Промислове та цивільне будівництво”,”Архітектура”, “Агрономія” і “Лісове та садово-паркове господарство” з усіх фахових дисциплін.

На кафедрі активно ведеться підготовка кадрів вищої кваліфікації. Викладачами кафедри захищені 1 кандидатська дисертація і 1 докторська дисертація. Ведеться робота щодо підготовки кандидатських дисертацій.  Підготовку з фахових дисциплін забезпечують дві навчальні лабораторії «Землевпорядкування та кадастру» і «Геодезії», які укомплектовані сучасною геодезичною технікою та забезпечують вивчення сучасних землевпорядних технологій.

Кафедра «Землевпорядкування та кадастру» має науково-виробничі зв’язки з Національним університетом природокористування і біоресурсів (м. Київ), Львівським національний аграрним університетом (м. Дубляни), Київським університетом будівництва і архітектури (м. Київ), Харківським національним аграрним університетом В.В. Докучаєва (м. Харків), підприємствами та організаціями землевпорядного профілю Сумської області.

Спеціалісти за фахом “Землевпорядкування та кадастр” призначаються для роботи в системі органів земельних ресурсів в місті Суми та в районах, Державному підприємстві «Сумський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», у Сумському центрі державного земельного кадастру та його відділах в районах, в організаціях, державних установах, госпрозрахункових організаціях, радах різних рівнів, органах самоврядування, інших підприємствах, організаціях, установах.

До складу кафедри входять:

Скляр Юрій Леонідович – завідувач кафедри, кандидат біологічних наук, доцент;

Михайлов Андрій Миколайович – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри;

Малашевський Микола Андрійович – кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри; 

Кандиба Наталія Миколаївна – кандидат с/г наук, доцент, доцент кафедри;

Мартиненко Володимир Олександрович – кандидат державного управління, доцент;

Богінська Людмила Олексіївна – кандидат економічних наук, ст. викладач;

Капінос Наталія Олександрівна – кандидат економічних наук, ст. викладач;

Гончаров Віктор Володимирович – старший викладач;

Ковальчук Василь Степанович – старший викладач;

Канівець Олена Миколаївна – старший викладач;

Резвушкин Юрій Борисович – старший викладач;

Наукова робота

Кафедра займається науковою діяльністю, яка є актуальною на сучасному етапі розвитку землевпорядного виробництва. Проводяться розробки та дослідження за такими темами: “Сучасна геодезія”, “Формування та упорядкування екологічно-сталих агроландшафтів”, “Актуальні методики землевпорядного проектування”, “Формування земельних відносин в ринкових умовах”, “Земельний кадастр, напрями його вдосконалення”.

Навчально-методична робота

Кафедра забезпечує достатню фахову підготовку інженерів-землевпорядників з дисциплін, які вивчаються. Цьому сприяє тісне поєднання навчального процесу з результатами науково-дослідної роботи викладачів.

Велику увагу кафедра приділяє дипломному проектуванню, яке здійснюється на реальних виробничих об’єктах і відповідає запитам землевпорядного виробництва.

Випускники кафедри нині плідно працюють над здійсненням земельної реформи в Україні, виконуючи роботи щодо юридичного оформлення права власності осіб на землю, видачі правовстановлюючих документів та реєстрації права на земельні ділянки, чим забезпечують тверді гарантії власності на землю. Спеціалісти-землевпорядники виконують роботи з обліку і грошової оцінки земель та нерухомості, займаються розробленням проектів землеустрою, формуванням нових сільськогосподарських підприємств на приватно-орендних засадах та впорядкуванням їх територій, реєстрації прав на земельні ділянки та об’єкти нерухомості з  внесенням цієї інформації в автоматизовану систему державного земельного кадастру.

Викладачами кафедри з усих навчальних дисциплін, по курсовому та дипломному проектуванню розроблені рекомендації до лабораторно-практичних занять, навчально-методичні комплекси, методичні рекомендації до самостійної роботи студентів, які постійно вдосконалюються.

Готові до співробітництва

Напрями за якими, кафедра готова вести співробітництво:

  • “Сучасна геодезія”
  • “Формування та упорядкування екологічно-сталих агроландшафтів”
  • “Актуальні методики землевпорядного проектування”
  • “Формування земельних відносин в ринкових умовах”
  • “Земельний кадастр, напрями його вдосконалення”
  • “Раціональне, ресурсозберігаюче використання агроландшафтів в умовах північно-східного Лісостепу”